Právní informace

Odpovědná osoba ve smyslu § 5 TMG (Německého mediálního zákona):

Deutscher Textilreinigungs-Verband -DTV- e.V.

Adenauerallee 48

53113 Bonn

Kontakt:

tel: +49 228 71 00 22 70

Fax: + 49228 71 00 22 79

Email: info@dtv-deutschland.org

Za osobu jednají vždy alespoň dva členové výboru:

Andreas Schumacher, Provozní ředitel

Friedrich Eberhard, Prezident

Beate Schäfer, Viceprezident

Holger Schäfer, pokladník

Email: dtv@dtv-deutschland.org

Informace o zápisu v rejstříku:

Zapsána v rejstříku korporací

Registrační soud: Obvodní soud v Bonnu

Registrační číslo: 3978

Osoba odpovědná za obsah ve smyslu § 55 odst. 2 RStV (Mezistátní dohoda o vysílání a telemédiích):

Deutscher Textilreinigungs-Verband -DTV- e.V.

Daniel Dalkowski

Otto-Suhr-Allee 97/99

10585 Berlin

Všeobecné podmínky užití webových stránek:

1.       Podmínky

Připojením se k těmto webovým stránkám, přístupným z E-WASHBOARD, souhlasíte s těmito Všeobecnými podmínkami užití webových stránek a souhlasíte, že jste těmito podmínkami vázáni dle příslušných právních předpisů. Pokud s některými z podmínek nesouhlasíte, nejste oprávněni na stránku přistupovat. Materiály obsažené na této stránce jsou chráněny autorským právem a ochrannými známkami.

2.       Licenční ujednání

E-WASHBOARD © 2021 je licencováno dle CC BY-NC-ND 4.0 

Uplatněním jakýchkoliv Licenčních oprávnění (jak jsou definovány níže) souhlasíte s podmínkami této nekomerční neodvozené creative commons veřejné licence 4.0 (dál jen „Veřejná Licence“). V rozsahu, v jakém lze tuto Veřejnou Licenci vykládat jako smlouvu, jsou Vám Licenční oprávnění udělena jako protihodnota za Váš souhlas s těmito všeobecnými podmínkami a Poskytovatel licence Vám tato oprávnění uděluje jako protihodnotu za výhody, které Poskytovateli licence plynou ze zpřístupnění Licencovaného materiálu za těchto podmínek.

2.1. Definice

a.       Odvozené dílo“ je materiál, který je objektem Autorského či obdobného práva, a zároveň je odvozen nebo založen na Licencovaném obsahu, přičemž Licencovaný obsah je přeložen, upraven, seřazen, změněn či jinak modifikován způsobem vyžadujícím svolení od Poskytovatele licence podle Autorského či obdobného práva. Pokud je Licencovaný obsah tvořen hudebním dílem, zvukovým dílem nebo (uměleckým) výkonem, pro účely této Veřejné Licence je za Odvozené dílo považováno jeho synchronizování s pohyblivým obrazem.

b.       Autorské či obdobné právo“ je právo autorské a/nebo právo související s právem autorským, zejména, ne však výlučně, právo k uměleckému výkonu, vysílání, zvukovému záznamu a právo sui generis k databázím, bez ohledu na to, jak jsou práva pojmenována a kategorizována. Pro účely této Veřejné Licence nejsou práva uvedená v čl. 2.2. považována za Autorská či obdobná práva.

c.       Účinná technické opatření“ jsou taková opatření, která při nedostatku patřičné autority nemohou být obcházena dle právních předpisů naplňujících povinnosti vyplývající z čl. 11 Smlouvy o právu autorském WIPO přijaté 20. prosince 1996 a/nebo jiné obdobné mezinárodní smlouvy.

d.       Výjimky a omezení“ zahrnují dovolené užívání (fair use/fair dealing) a/nebo jakékoliv jiné výjimky a omezení Autorského či obdobného práva, která se aplikují při Vašem užívání Licencovaného obsahu.

e.       Licencovaný obsah“ je umělecké nebo literární dílo, databáze, nebo jakýkoliv jiný materiál, na který Poskytovatel licence vztáhl tuto Veřejnou Licenci.

f.        Licenční oprávnění“ jsou souborem všech Vám udělovaných práv za smluvních podmínek stanovených Veřejnou Licencí, která jsou omezena na všechna Autorská či obdobná práva aplikovatelná při Vašem užití Licencovaného obsahu a ty, které je Poskytovatel licence oprávněn udělit.

g.       Poskytovatel licence“ je osobou/osobami, které udělují práva ve smyslu této Veřejné Licence.

h.       Nekomerční“ znamená primárně nezamýšlený nebo nezaměřený k dosažení obchodního užitku nebo peněžitého plnění. Pro účely této Veřejné Licence se za Nekomerční považuje výměna Licencovaného obsahu za jiný materiál podléhající Autorským či obdobným právům prostřednictvím digitálního sdílení souborů nebo podobným způsobem, a to za předpokladu, že v souvislosti s výměnou nebude poskytnuto žádné peněžité plnění.

i.         Sdělování“ je zpřístupnění materiálu veřejnosti jakýmikoliv prostředky a procesy, které vyžadují svolení podle Licenčních oprávnění, jako například rozmnožování, veřejné vystavení, veřejný výkon, distribuce, šíření, sdělování, nebo dovoz a také zpřístupnění díla veřejnosti způsobem, který umožňuje jednotlivým osobám přístup k materiálu na vyžádání na jimi individuálně zvoleném místě a čase.

j.          „Práva sui generis k databázím“ jsou práva odlišná od autorských práv, vyplývající ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES, ze dne 11. března 1996, o právní ochraně databází, ve znění pozdějších předpisů, jakožto obdobná práva kdekoliv na světě.

k.       Vy“ znamená osobu vykonávající Licenčních oprávnění na základě této Veřejné Licence. „Vaše, Vám a obdobná znění“ mají stejný význam.

2.2. Rozsah

a) Udělení licence

1) Dle všeobecných smluvních podmínek Veřejné Licence Vám tímto Poskytovatel licence uděluje územně neomezenou, bezplatnou, nevýhradní, neodvolatelnou licenci bez možnosti udělení podlicence, a to k výkonu následujících Licenčních oprávnění k Licencovanému obsahu:

A rozmnožení a sdělování Licencovaného obsahu jako celku či částečně, a to pouze pro Nekomerční účely; a

B vytváření a rozmnožování, ale nikoliv sdílení, Odvozených děl, a to pouze pro Nekomerční účely.

2) Výjimky a omezení. Pro vyloučení pochybností; pokud se na Vaše užití vztahují Výjimky a omezení, tato Veřejná Licence se neaplikuje a nemusíte dodržovat její Všeobecné smluvní podmínky.

3) Trvání. Doba trvání této Veřejné Licence je upravena v čl. 2.6.

4) Média a formáty; povolené technické modifikace. Poskytovatel licence Vám uděluje právo vykonávat Licenční oprávnění prostřednictvím jakýchkoliv médií či formátů, přestože jsou neznámé či vzniknou až v budoucnosti a učinit jakékoliv technické modifikace potřebné k takovému výkonu Licenčních oprávnění. Poskytovatel licence se vzdává a/nebo prohlašuje, že nebude vymáhat jakékoliv své právo zabránit Vám v provádění technických modifikací potřebných k výkonu Licenčních oprávnění, včetně technických modifikací potřebných k obejití Účinných technických opatření. Pro účely této Licence pouhá technická modifikace dovolená podle čl. 2.4 nikdy nevytvoří Odvozené dílo.

5) Následný příjemce

A Nabídka Poskytovatele Licence – Licencovaný obsah. Každý příjemce Licencovaného obsahu automaticky obdrží nabídku od Poskytovatele licence k výkonu Licenčních oprávnění dle Všeobecných smluvních podmínek této Veřejné Licence.

B Zákaz následných omezení. Nesmíte k Licencovanému obsahu nabízet nebo zavádět žádné další nebo odlišné smluvní podmínky nebo aplikovat jakákoliv Účinná technická opatření, pokud by to mohlo omezit výkon Licenčních oprávnění kteréhokoliv příjemce Licencovaného obsahu.

6) Zákaz asociace. Nic v této Veřejné Licenci nezakládá nebo nesmí být vykládáno jako povolení tvrdit nebo naznačovat, že Vy nebo Vaše užití Licencovaného obsahu je spojeno, sponzorováno či schvalováno Poskytovatelem licence nebo že je Vám nebo Vašemu užití udělen oficiální status Poskytovatelem licence nebo jinou osobu, které má být Licencovaný obsah přičítán dle čl. 2.3.

b) Další práva

1) Morální práva, jako je právo na integritu, nejsou na základě této Veřejné Licence licencována, stejně tak není licencováno právo na jméno, podobiznu, soukromí a/nebo jiná podobná osobnostní práva; Poskytovatel licence se nicméně v maximální možné míře vzdává a/nebo souhlasí s tím, že nebude uplatňovat žádná taková práva, která Poskytovatel licence drží, a to v rozsahu nezbytně nutném k výkonu Licenčních oprávněn z Vaší strany, ale nikoliv v jiných případech.

2) Práva k patentu nebo ochranným známkám nejsou na základě této Veřejné Licence licencována.

3) Poskytovatel licence se v maximální možné míře vzdává jakéhokoli práva vybírat od Vás licenční poplatky za výkon Licenčních oprávnění, ať už přímo nebo prostřednictvím kolektivního správce v rámci jakéhokoli dobrovolného systému, sytému s možností se takového práva vzdát nebo povinného licenčního systému. Ve všech ostatních případech si Poskytovatel licence výslovně vyhrazuje práva vybírat licenční poplatky, včetně případů, kdy je Licencovaný obsah používán jinak než pro Nekomerční účely.

2.3. Licenční podmínky

Váš výkon Licenčních oprávnění je výslovně podroben následujícím podmínkám.

a) Zásluhy

1) Pokud Sdělujete Licencovaný obsah, musíte:

A zachovat následující, pokud je poskytnuto Poskytovatelem licence společně s Licencovaným obsahem:

                                                        I. identifikaci tvůrce (tvůrců) Licencovaného obsahu a všech dalších osob určených k obdržení zásluh, a to jakýmkoli přiměřeným způsobem požadovaným Poskytovatelem licence (včetně pseudonymu, je-li poskytnut);

                                                      II. oznámení o autorských právech;

                                                    III. oznámení, které odkazuje na tuto Veřejnou Licenci;

                                                   IV. oznámení, které odkazuje na prohlášení o zárukách;

                                                     V. identifikátor URI nebo hypertextový odkaz na Licencovaný obsah, a to v přiměřeně proveditelném rozsahu;

B uvést, zda jste Licencovaný obsah upravili, a případně zachovat údaje o předchozích úpravách; a

C označit Licencovaný obsah jako licencovaný na základě této Veřejné Licence, a uvést text této Veřejné Licence, identifikátor URI nebo hypertextový odkaz na Veřejnou Licenci.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že na základě této Veřejné Licence nemáte oprávnění ke sdělování Odvozeného díla.

2) Podmínky uvedené v čl. 2.3. můžete splnit jakýmkoli vhodným způsobem v závislosti na médiu, prostředcích a kontextu, ve kterém Licencovaný obsah sdělujete. Podmínky mohou být splněny například poskytnutím identifikátoru URI nebo hypertextového odkazu na zdroj, který obsahuje požadované informace.

3) Pokud o to Poskytovatel licence požádá, musíte odstranit jakoukoliv informaci vyžadovanou v čl. 2.3., a to v rozumně proveditelném rozsahu.

2.4. Práva sui generis k databázím

Pokud Licenční oprávnění zahrnují Práva sui generis k databázím, která se vztahují na Vaše použití Licencovaného obsahu, platí:

a) Pro vyloučení pochybností, čl. 2.1. Vám uděluje právo vytěžovat, opakovaně použít, reprodukovat a sdělovat celý obsah databáze nebo jeho podstatnou část pouze pro Nekomerční účely a za předpokladu, že tímto nebudete sdělovat Odvozené dílo;

b) Pokud zahrnete celou nebo podstatnou část databáze do jiné databáze, ke které máte Práva sui generis k databázím, pak databáze, ke které máte Práva sui generis k databázím (ale ne její individuální obsah), je Odvozeným dílem; a

c) Pokud sdělujete celý obsah databáze nebo jeho podstatnou část, musíte naplnit požadavky uvedené v čl. 2.3.

Pro vyloučení pochybností, tento čl. 2.4 doplňuje a nenahrazuje Vaše povinnosti vyplývající z této Veřejné Licence, pokud Licenční oprávnění zahrnují jiná Autorská či obdobná práva.

2.5. Vyloučení záruk a omezení odpovědnosti

a) Není-li Poskytovatelem licence uvedeno jinak samostatně, Poskytovatel licence v maximální možné míře nabízí Licencovaný obsah tak, jak je a jak je k dispozici, a nečiní žádná prohlášení ani nedává žádné záruky jakéhokoli druhu týkající se Licencovaného obsahu, ať už výslovné, předpokládané, zákonné nebo jiné. To mimo jiné zahrnuje záruky vlastnictví, obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, porušení práv třetích osob, nepřítomnosti skrytých nebo jiných vad, přesnosti nebo přítomnosti či nepřítomnosti chyb, ať už jsou či nejsou známé nebo zjistitelné. Pokud vyloučení záruk není zcela nebo zčásti přípustné, nemusí se na Vás toto vyloučení vztahovat.

b) Poskytovatel licence vůči Vám v žádném případě nenese jakoukoliv odpovědnost podle jakéhokoliv právního institutu nebo teorie (včetně, ale nikoliv výlučně, nedbalosti) nebo jinak za jakékoli přímé, zvláštní, nepřímé, náhodné, následné, sankční, příkladné nebo jiné ztráty, (zachraňovací) náklady, výdaje nebo škody vyplývající z této Veřejné Licence nebo použití Licencovaného obsahu, a to i v případě, že Poskytovatel licence byl informován o možnosti takových ztrát, nákladů, výdajů nebo škod. Pokud omezení odpovědnosti není zcela nebo zčásti povoleno, nemusí se na Vás toto prohlášení vztahovat.

c) Výše uvedené vyloučení záruk a omezení odpovědnosti musí být vykládáno způsobem, který se v co největší míře nejvíce blíží absolutnímu vyloučení všech záruk a zřeknutí se veškeré odpovědnosti.

2.6.  Doba trvání a ukončení

a) Tato Veřejná Licence se vztahuje na dobu zde poskytovaných Autorských a obdobných práv. V případě porušení podmínek této Veřejné Licence z Vaší strany však Vaše práva dle této Veřejné Licence automaticky zanikají.

b) Pokud Vaše právo užívat Licencovaný obsah zanikne dle čl. 2.6, obnoví se:

1) automaticky k datu napravení porušení povinnosti za předpokladu, že je napraveno do 30 dnů od okamžiku, kdy bylo porušení z Vaší strany zjištěno; nebo

2) po výslovném obnovení Poskytovatelem licence.

Pro vyloučení pochybností, tento čl. 2.6 nemá vliv na další práva Poskytovatele licence vzniklá v důsledku Vašeho porušení této Veřejné Licence.

c) Pro vyloučení pochybností, Poskytovatel licence může nabízet Licencovaný obsah také za odlišných smluvních podmínek nebo kdykoli přestat Licencovaný obsah distribuovat; tím však nezanikne tato Veřejná Licence.

d) Oddíly 1, 5, 6, 7 a 8 zůstávají v účinnosti i po zániku této Veřejné Licence.

2.7. Další smluvní podmínky

a) Poskytovatel licence nebude vázán žádnými dalšími nebo odlišnými smluvními podmínkami, sdělené Vámi, pokud k tomu neučiní výslovný souhlas.

b) Jakákoli ujednání nebo dohody týkající se Licencovaného obsahu, které zde nejsou uvedeny, jsou odděleny od smluvních podmínek této Veřejné Licence a jsou na nich nezávislé.

2.8. Výklad

a)      Pro vyloučení pochybností, tato Veřejná Licence neredukuje, neomezuje ani neukládá podmínky pro jakékoli použití Licencovaného obsahu, které by mohlo být legálně učiněno bez povolení podle této Veřejné Licence, ani takto nemá být vykládána.

b)      Pokud je jakékoli ustanovení této Veřejné Licence považováno za nevymahatelné, bude v maximální možné míře automaticky změněno v minimálním rozsahu nezbytném k tomu, aby bylo vymahatelné. Pokud toto ustanovení nelze změnit, bude od této Veřejné Licence odděleno, aniž by byla dotčena vymahatelnost zbývajících smluvních podmínek.

c)       Žádná práva a povinnosti této Veřejné licence nebudou považována za zrušené a žádné porušení nebude považováno za odsouhlasené, pokud tak nebude výslovně potvrzeno Poskytovatelem licence.

d)      Nic v této Veřejné Licenci nepředstavuje nebo nemůže být vykládáno jako omezení nebo zřeknutí se jakýchkoli výsad a imunit, které se vztahují na Poskytovatele licence nebo Vás, včetně právních procesů jakékoli jurisdikce nebo orgánu.

3.      Zřeknutí se odpovědnosti

Všechny materiály na webových stránkách E-WASHBOARD jsou poskytovány "jak stojí a leží". E‑WASHBOARD neposkytuje žádné záruky, ať už vyjádřené nebo předpokládané, tedy odmítá všechny další záruky. Kromě toho společnost E-WASHBOARD nečiní žádné záruky týkající se přesnosti nebo spolehlivosti použití materiálů na svých webových stránkách nebo jinak souvisejících s takovými materiály nebo webových stránkách propojených s touto webovou stránkou.

4.      Omezení

E-WASHBOARD ani její dodavatelé nebudou odpovědní za jakékoli škody, které vzniknou v případě použití nebo nemožnosti použití materiálů na webových stránkách E-WASHBOARD, a to ani v případě, že E-WASHBOARD nebo odpovědný zástupce této webové stránky byl informován, ústně nebo písemně, o možnosti takovýchto škod. Některé právní řády neumožňují omezení implikovaných záruk nebo omezení odpovědnosti za náklady na odvracení škody, tato omezení se na Vás tak nemusí vztahovat.

5.      Revize a opravy

Materiály na webových stránkách E-WASHBOARD mohou zahrnovat technické, typografické nebo fotografické chyby. E-WASHBOARD nezaručuje, že každý z materiálů na těchto webových stránkách je přesný, úplný nebo aktuální. E-WASHBOARD může kdykoli bez předchozího upozornění změnit materiály na svých webových stránkách. E-WASHBOARD se nezavazuje k aktualizaci materiálů.

6.      Odkazy

E-WASHBOARD nehodnotí všechny webové stránky propojené s jeho webovými stránkami a nenese odpovědnost za obsah žádné takové propojené stránky. Přítomnost jakéhokoli odkazu neznamená, že společnost E-WASHBOARD stránku schvaluje či doporučuje. Používání jakýchkoli propojených webových stránek je na vlastní nebezpečí uživatele.

7.      Změny smluvních podmínek použití stránek

E-WASHBOARD může tyto Všeobecné podmínky užití webových stránek kdykoli bez předchozího upozornění změnit. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s tím, že budete vázáni aktuální verzí těchto Všeobecné podmínky užití webových stránek.

8.      Vaše soukromí

Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů.

9.      Rozhodné právo

Veškeré nároky související s webovými stránkami E-WASHBOARD se řídí zákony Spolkové republiky Německo, kromě kolizních ustanovení o právních řádech.