Zásady ochrany osobních údajů

Těmito informacemi naplňujeme informační povinnost obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) na základě zákonných požadavků na naše (smluvní) partnery a zákazníky tak, abyste byli spokojeni a v bezpečí díky naší ochraně osobních údajů. Pokud máte jakékoli další přání týkající se ochrany vašich údajů, rádi přijmeme vaše návrhy. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím uvedených kontaktů – v případě potřeby pomocí kontaktního formuláře, prostřednictvím kterého nám dobrovolně poskytnete své jméno, svou e‑mailovou adresu a další kontaktní údaje, abychom vás mohli znovu kontaktovat.

Název a adresa osoby odpovědné za zpracování

Odpovědná osoba ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších právních předpisů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení dotýkajících se ochrany osobních údajů je:

Deutscher Textilreinigungs-Verband e.V.

Adenauerallee 48

53113 Bonn

Germany

Tel .: +49 228 71 00 22 70

Email: info@dtv-deutschland.org

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, který je k dispozici také v případě žádostí o informace, jiných žádostí nebo stížností:

INTRASYS Consulting Company for Business Organization GmbH

Ludwig-Erhard-Strasse 6

84034 Landshut

Tel: +49 871 95 37 866

Email: datenschutz@dtv-deutschland.org

Shromažďování obecných údajů a informací

Internetové stránky Deutscher Textilreinigungs-Verband e.V. shromažďují řadu obecných údajů a informací pokaždé, když je webová stránka navštívena subjektem údajů nebo automatizovaným systémem. Tato obecná data a informace jsou ukládána v souborech protokolu (logu) serveru. (1) Použité typy a verze prohlížeče, (2) operační systém používaný přístupovým systémem, (3) webové stránky, ze kterých se přístupový systém dostane na naše webové stránky (tzv. referrer), (4) dílčí webové stránky, které byly navštíveny prostřednictvím přístupového systému na našich webových stránkách mohou být také sledovány, (5) datum a čas přístupu na webové stránky, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa),  (7) poskytovatel internetových služeb přístupového systému a (8) další podobné údaje a informace, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Deutsche Textilreinigungs-Verband e.V. při používání těchto obecných údajů a informací nevyvozuje žádné závěry o dotčené osobě. Tyto informace jsou pouze nutné k tomu, aby (1) byl správně poskytován obsah našich webových stránek, (2) abychom mohli optimalizovat obsah našich webových stránek, (3) abychom zajistili dlouhodobou funkčnost našich systémů informačních technologií a technologie našich webových stránek a (4) abychom mohli poskytovat orgánům činným v trestním řízení informace nezbytné pro vymáhání práva v případě kybernetického útoku. Anonymní údaje v souborech protokolu (logu) serveru jsou uloženy odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

Registrace na našich webových stránkách

Subjekt údajů má možnost registrace na webových stránkách správce poskytnutím osobních údajů. Které osobní údaje jsou předávány osobě odpovědné za zpracování, vyplývá z příslušného registračního formuláře, který je použit pro registraci. Osobní údaje zadané subjektem údajů jsou shromažďovány a uchovávány výhradně pro interní použití osobou odpovědnou za zpracování a pro její vlastní účely.

Registrací na webových stránkách osoby odpovědné za zpracování se také o dotčené osobě ukládá IP adresa přidělená poskytovatelem internetových služeb, datum a čas registrace. Tyto údaje se obecně nepředávají třetím osobám, pokud neexistuje zákonná povinnost je předat nebo pokud nejsou použity k trestnímu stíhání.

Registrované osoby mohou osobní údaje poskytnuté při registraci kdykoli změnit nebo je nechat zcela smazat z databáze osoby odpovědné za zpracování.

Osoba odpovědná za zpracování kdykoli na vyžádání poskytne informace o tom, jaké osobní údaje jsou o dotčené osobě uloženy. Kromě toho osoba odpovědná za zpracování na žádost dotčených osob opraví nebo vymaže osobní údaje za předpokladu, že neexistují žádné zákonné požadavky na jejich uchovávání. Subjekt údajů může v této souvislosti kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů uvedeného v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo jakéhokoliv zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

Možnost kontaktu prostřednictvím webových stránek

Vzhledem k právním předpisům obsahuje tato webová stránka informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naší společností a přímou komunikaci s námi, která také zahrnuje obecnou adresu pro tzv. elektronickou poštu (e-mailovou adresu). Pokud subjekt údajů kontaktuje osobu odpovědnou za zpracování e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, budou osobní údaje předané subjektem údajů automaticky uloženy za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje se v zásadě nepředávají třetím stranám.

Pravidelný výmaz a blokování osobních údajů

Osoba odpovědná za zpracování osobních údajů zpracovává a uchovává osobní údaje dotčeného subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uchovávání nebo pokud je tak stanoveno evropskými směrnicemi a předpisy nebo jiným zákonodárcem v právních předpisech, kterým podléhá osoba odpovědná za zpracování.

Pokud účel uchovávání již neplatí nebo pokud vyprší doba uchovávání stanovená evropskými směrnicemi a nařízeními nebo jiným příslušným zákonodárcem, budou osobní údaje průběžně blokovány nebo vymazávány v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními.

Cookies

Tato webová stránka používá soubory cookie. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. ID souboru cookie. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. To umožňuje navštíveným webovým stránkám a serverům odlišit jednotlivý prohlížeč dotčené osoby od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Pomocí jedinečného ID souboru cookie lze rozpoznat a identifikovat konkrétní internetový prohlížeč.

Dotčená osoba může kdykoli zabránit nastavení souborů cookie našimi webovými stránkami prostřednictvím odpovídajícího nastavení v použitém internetovém prohlížeči, a tím trvale vznést námitku k nastavení souboru cookie. Kromě toho mohou být soubory cookie, které již byly nastaveny, kdykoli smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud dotčená osoba deaktivuje nastavení souborů cookie v použitém internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našich webových stránek plně použitelné.

Ustanovení o ochraně osobních údajů týkající se použití Služby Google Analytics

Osoba odpovědná za zpracování integrovala na tyto webové stránky komponentu Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics mimo jiné shromažďuje údaje na webových stránkách, ze kterých dotčená osoba přišla na webovou stránku (tzv. referrer), které podstránky webových stránek byly navštíveny nebo jak často a jak dlouho byla podstránka zobrazena.

Provozující společností komponenty Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Služba Google Analytics umístí soubor cookie do systému informačních technologií dotčené osoby. V rámci tohoto technického procesu společnost Google získává osobní údaje, jako je IP adresa dotčené osoby.

Vždy, když navštívíte naše webové stránky, jsou tyto osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení používaného dotčenou osobou, předány společnosti Google do Spojených států amerických. Tyto osobní údaje jsou společností Google uloženy ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje shromážděné tímto technickým procesem předat třetím osobám.

Dotčená osoba může kdykoli zabránit nastavení souborů cookie našimi webovými stránkami, jak je již uvedeno výše, prostřednictvím odpovídajícího nastavení v použitém internetovém prohlížeči. Kromě toho má dotčená osoba možnost vznést námitku proti shromažďování údajů generovaných společností Google Analytics v souvislosti s používáním těchto webových stránek a zpracováním těchto údajů společností Google a zabránit mu. K tomu musí dotčená osoba stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče pod odkazem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Další informace a příslušná ustanovení společnosti Google o ochraně osobních údajů naleznete na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a na http://www.google.com/analytics/terms/de.html.

Ustanovení o ochraně údajů o aplikaci a používání YouTube

Osoba odpovědná za zpracování má na těchto webových stránkách integrované komponenty z YouTube.

YouTube je provozován YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Pokaždé, když je navštívena jakákoliv z jednotlivých stránek této webové stránky, která má integrovanou komponentu YouTube (video YouTube), YouTube a Google obdrží informace o tom, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek dotčená osoba navštívila.

Pokud je dotčená osoba současně přihlášena k YouTube, YouTube rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek dotyčný navštívil vyvoláním podstránky, která obsahuje video YouTube.

Předpisy o ochraně osobních údajů zveřejněné YouTube, které jsou k dispozici na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, poskytují informace o shromažďování, zpracování a použití osobních údajů společností YouTube a Google.

Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Jednotlivé státy Spolkové republiky Německo jmenovaly tzv. státní komisaře pro ochranu údajů. Kontaktní údaje může z obecných informačních zdrojů získat sám zákazník (např. vyhledáním na internetu).

Dozorovým orgánem nad dodržováním ochrany osobních údajů v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.[KNi1] 

Právní základ pro zpracování

Článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR slouží naší společnosti jako právní základ pro zpracování, pro které získáváme souhlas pro konkrétní účely zpracování. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro naplnění závazků ze smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako je tomu například v případě zpracování, která jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiných služeb nebo protiplnění, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Totéž platí pro zpracovatelské operace, které jsou nutné při předsmluvním jednání, například v případě dotazů na naše produkty nebo služby. Pokud se na naši společnost vztahují zákonné povinnosti, které vyžadují zpracování osobních údajů, například ke splnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Zpracování může být také založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, je založeno na tomto právním základu, pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany, pokud není převážen zájmy, základními právy a svobodami dotčené osoby. Takové zpracovatelské operace smíme provádět zejména proto, že byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. V tomto ohledu měl za to, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je dotčená osoba zákazníkem odpovědné osoby (bod 47 preambule věta druhá GDPR).